Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2014

adamklimowski
08:30
Tags: chaps
Reposted byloozikergnijacamlodapanna

September 21 2011

adamklimowski
18:33
Chaps! #200: Smacznego!

Ludwik XIV, zwany "Królem Słońce", znany był z obżarstwa. Podczas lunchu w swej komnacie sypialnej - zwanego "Le Petit Couvert", czyli "Małe Nakrycie" - zjadał między innymi cztery wazy zupy, nadziewanego bażanta, pieczeń wołową oraz wieprzową. Na obiad zaś - spożywany publicznie tzw. "Le Grand Couvert" - jadał nieco mniej, tym niemniej próbował każdego z 40 dań. Raz wchłonął rzekomo 200 ostryg naraz.
Po śmierci Ludwika XIV lekarze stwierdzili ponoć, że jego żołądek i jelita sięgnęły rozmiarów dwukrotnie większych niż u przeciętnego człowieka.
Tags: chaps historia
Reposted bygnijacamlodapannaulaconcubineczinokidz-pan-w-cholereohwowlovely

March 18 2011

adamklimowski
09:09
Chaps! #149: A kompot?
Tags: chaps matrix
Reposted byalagosfishermanswomanwiridiana

August 18 2010

adamklimowski
07:09
Chaps! #61: Bułdog
Tags: chaps
Reposted bykasessitammmmdieselmowerinfidelityppiotrusborsukhawkeyes

July 30 2010

adamklimowski
15:31
Ratunku! Ząbi!
Tags: chaps
Reposted bymentikkSenyiapauluchapracticaljokedrttopgirlinterruptedppiotrus

May 31 2010

adamklimowski
17:30
Piwo, przy wszystkich swoich zaletach, ma zasadniczą wadę: upośledza koordynację wzrokowo-słuchową...
Tags: chaps
Reposted byjme jme

April 07 2010

adamklimowski
14:08
Chaps! #7
Tags: chaps
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl