Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2013

adamklimowski
19:49
November?
When the hell that happened?
Reposted frommyname myname vianattaly nattaly

October 08 2011

adamklimowski
08:13
This is a fully illustrated children's book for Sherlock Holmes fans young and old. Primarily black and white it is printed on a heavy duty cardstock with orange spot colors. It is entirely child appropriate, good for children of all ages.
Reposted bymisspuppyeyessherlockchinaskivierestrachanwestentaschenphilosophtovezooziafotofobyoko-nTUVimamagicalplacethe-new-beyoncepoppyulvarwormstache

July 26 2011

adamklimowski
12:13
Wizerunek należy ujmować szeroko i obejmować tym pojęciem również inne, poza anatomicznymi, elementy identyfikujące, jak okulary, fryzurę, ubiór, rekwizyt, o ile tylko, wraz z innymi cechami, są one dla tej osoby charakterystyczne (J. Barta, R. Markiewicz, Wokół prawa do wizerunku, ZNUJ PWiOWI 2002, z. 80, s. 12). Może tu wejść w grę nawet charakterystyczny sposób zachowania (Charlie Chaplin), linia profilu (Mozart) czy charakterystyczny cień (Sherlock Holmes). Wizerunek musi jednak zawsze umożliwiać rozpoznanie osoby.
— Komentarz do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.94.16.93), [w:] B. Giesen, W.J. Katner, P. Księżak, B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, R. Majda, E. Michniewicz-Broda, T. Pajor, U. Promińska, M. Pyziak-Szafnicka, W. Robaczyński, M. Serwach, Z. Świderski, M. Wojewoda, Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, LEX, 2009.

May 02 2011

adamklimowski
09:29
Sherlock vs Skeletor
Tags: komiksy holmes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl