Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2015

adamklimowski
11:40
3990 a407 550
Kraków
Tags: kraków
Reposted fromaskman askman viaikari ikari

January 21 2015

adamklimowski
17:38
4920 9787 550
Reposted fromrol rol viainaczej inaczej

October 25 2014

adamklimowski
11:46
Nie jedzie się do Krakowa po to, by zobaczyć coś nowego, tylko by się upewnić, że się nic tam nie zmieniło.
— Lordowa Galluxowa (Marian Eile, "Myśli ludzi wielkich, średnich oraz psa Fafika")
Tags: cytaty kraków
Reposted byzupabiskupaflowers-in-the-windowCarmabelledecanellecoffeeandunicorns

October 14 2014

adamklimowski
16:13
9287 4045 550
Kraków październikowy
Tags: kraków
Reposted fromdraia draia viaRedPenny RedPenny

July 17 2014

adamklimowski
16:04
9860 327c 550
Kraków - podsumowanie w jednym obrazku
Tags: kraków
Reposted fromwhatashame whatashame viaciarka ciarka

October 05 2013

adamklimowski
11:43
Kraków   
Tags: kraków
Reposted fromkanusia kanusia

June 26 2011

adamklimowski
12:06
2715 576f 550
Najprawdopodobnie najlepsza pizza
Reposted byravicioussoberfojtumerydocholerysmutazospapajoRevvKrzychulecxannmaraskowaTUVimqbshtallwojtkutomashpicakusjuliemillsmoke11no-rest-for-destkakozaksirfoxkirstenowtoskafkeemiuomie7thbrains-eaterFlareHunter76

April 19 2010

adamklimowski
21:03
7402 e1d1
The Dragon (as "The Beast of Krakow") appeared in the eighth issue of a comic book series Nextwave from Marvel Comics (written by Warren Ellis and drawn by Stuart Immonen). http://en.wikipedia.org/wiki/Wawel_Dragon#Dragon_in_culture
Tags: marvel kraków

August 10 2009

adamklimowski
10:15
Żywy pomnik w Krakowie.
Tags: kraków
Reposted byiberlukanj-stales-of-a-librariantfuwstawieplywaizabasienazywawebjunkclaricejrbmrokuborderlinejmeflosikjrbkhalizielonobursztynowesobergrzesjagasKabriolettaAluslawanuszkaiber

March 11 2009

adamklimowski
22:30
8933 3f85 550
Kraków
Tags: kraków zima
Reposted fromclarice clarice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl