Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2015

adamklimowski
17:42
A map of Highbury from Jane Austen’s Emma
Tags: austen mapy
Reposted byatrantafionaandcakethe-impossible-girl

May 03 2014

adamklimowski
07:34

November 05 2013

adamklimowski
20:59
Book Map

A street map made up from the titles of over 600 books from the history of English Literature (and a few favourites from further afield). The Map includes classics such as Mansfield Park, Northanger Abbey, Bleak House, Vanity Fair and Wuthering Heights as well as 20th and 21st Century works such as The Waste Land, To the Lighthouse, Animal Farm, Slaughterhouse 5, The Catcher in the Rye, The Wasp Factory, Norwegian Wood and The Road.

The Map, which is loosely based on a turn of the century London street map also includes fictional areas dedicated to the works of Thomas Hardy, Virginia Woolf, Tolkien, Harry Potter and a children's literature district featuring such classics as The Railway Children, Charlie and the Chocolate Factory and Where the Wild Things Are. There's an A-Z key at the base of the Map listing all the books featured along with the author's name and the date first published.
Reposted byrhubarbrrdeathisjustafeeling

July 07 2013

adamklimowski
11:44
Kiedy zapytałam o jego dom, skierowano mnie na drogę przez ten las [...]. Z sercem upojonym wizją czekającego mnie szczęścia, że go zobaczę, weszłam i przemierzałam knieję coraz dalej, kiedy nagle coś schwyciło mnie za nogę, a gdy stanęłam, by zobaczyć, co się stało, okazało się, że zostałam złapana w jednym ze stalowych potrzasków, które często spotyka się na pańskich gruntach.
— Jane Austen, "Jack i Alice"
Tags: austen cytaty

January 04 2013

adamklimowski
19:43
Marianna uważałaby za rzecz niewybaczalną, gdyby pierwszą noc po rozłące z panem Willoughbym spędziła śpiąc spokojnie. Wstydziłaby się następnego ranka spojrzeć w oczy rodzinie, gdyby wstając z łóżka nie potrzebowała odpoczynku bardziej, niż kiedy się do niego kładła. Lecz uczucia, które z odpoczynku uczyniłyby hańbę, nie wystawiły jej na podobne niebezpieczeństwo. Spędziła bezsennie całą noc, a większą jej część przepłakała. Wstała z łóżka z migreną, niezdolna do rozmowy, bez apetytu, zadając nieustanny ból matce i siostrom, udaremniając wszelkie ich wysiłki, gdy próbowały ją pocieszyć. Doprawdy, była to bardzo romantyczna panna!
— Jane Austen, "Rozważna i romantyczna"
Tags: austen cytaty
Reposted byflavapuella flavapuella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl