Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2011

adamklimowski
12:45

Odpowiedz na prośbę dr Masaru Emoto...

Procedura modlitwy jest następująca:

Dzień i godzina:
31 marca 2011 (czwartek)
12:00 w każdej strefie czasowej

Proszę powiedzieć następujące zdanie:

Wodo z Fukushima,
Przykro nam, że tak cierpisz.
Wybacz nam. Dziękujemy, kochamy cię.


Proszę powiedzieć te słowa na głos lub w myślach. Można je powtórzyć trzy razy, trzymając swoje ręce w pozycji modlitwy.

Dziękuję bardzo z całego serca.

Z miłością i wdzięcznością,
Masaru Emoto

Wysłannik wody

http://www.facebook.com/event.php?eid=121351404605924

March 16 2011

adamklimowski
18:56
4699 1ade 550
Tokiwa Prefectural Road
Tags: japonia
Reposted byaleksandrakarolinaalagosneonlilithmagicvortexcrisantemoanksemciubleu

March 13 2011

adamklimowski
10:51
Don't Panic
Tags: satw japonia
Reposted bymoyragnijacamlodapanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl