Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2012

adamklimowski
15:58

Główna bohaterka [filmu Śniadanie u Tiffany'ego - A.K.] Holly Golightly namiętnie uprawia window shopping, czyli gapienie się na witryny sklepów. Polskim freelancerom pozostaje to samo.

Reposted byatrantaulasilreloveutionriczardgoraca-czekoladaTeenageDirtbagAnneBonnyhappykokeshilogoreamonimichkgadekburakotkacreepyourgirlcarmenbartoncsoup

January 24 2010

adamklimowski
19:35
Okładka „Przekroju” 02/2010.
Reposted byechoesiwwrzekomyzagranicznyinwestordziedzicpruskiadventuretimekaloszmindividualglowhappykokeshisniegowy

October 06 2009

adamklimowski
12:56
Do środy, czyli do wczoraj, miałeś oddać pieniądze
Reposted frombumszakalaka bumszakalaka viaraczkowski raczkowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl